top of page

Algemene Voorwaarden Qurobulo van toepassing op Reiki behandelingen, Klankschaal sessies, cursussen en workshops. 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Qurobulo van toepassing op Reiki behandelingen, Klankschaal sessies, cursussen en workshops.

De (Hypno) therapieën en Holisty Reiki Spectrum Healling vallen niet onder deze voorwaarden. (Voor deze voorwaarden gaat u naar de pagina van de desbetreffende diensten)

Artikel 1. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Qurobulo is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Qurobulo.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Voor artikelen aangeschaft via de webshop van Qurobulo al dan niet opgehaald op locatie zijn de algemene voorwaarden van de webshop van kracht.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding, registratie en/of aankoop van een product door een client/klant. Qurobulo is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld.

3.2 De client/klant/deelnemer is na het maken van een afspraak voor een intakegesprek, sessie (behandeling) of groepssessie gerechtigd uiterlijk 48 uur van tevoren deze afspraak kosteloos te annuleren. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak, het niet accepteren van de behandelingsovereenkomst of het niet verschijnen op een afspraak, heeft Qurobulo het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de client in rekening te brengen.

3.3 Indien cliënt/klant bij betaling in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de klant/cliënt. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.

3.4 Na het reserveren van een cursus of workshop heeft cursist/cliënt/klant een bedenktijd van 14 dagen waarop de cursist/cliënt/klant zonder opgave van reden de overeenkomst kan ontbinden en recht heeft op terugbetaling van de reeds betaalde gelden. Mits de annulering plaats vindt ten minste 14 dagen voor aanvang van de cursus of workshop. De cursist/cliënt/klant heeft géén recht op terugbetaling van enige gelden als annulering plaats vindt korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus of workshop. Ook heeft cursist/cliënt/klant geen recht om op een later te bepalen tijdstip kosteloos de cursus of workshop in te halen.

Dit geldt tevens indien annulering plaatsvindt omdat sprake is van overmacht aan de zijde van de cursist. Opzegging kan enkel schriftelijk plaatsvinden.

3.5 Bij het annuleren van een online training heeft de cursist/cliënt/klant géén recht op terugbetaling van enige gelden. Dit geldt tevens indien annulering plaatsvindt omdat sprake is van overmacht aan de zijde van de cursist. Opzegging kan enkel schriftelijk plaatsvinden.

3.6 Bij het annuleren van een abonnement heeft de cursist/cliënt/klant géén recht op terugbetaling van enige gelden. Dit geldt tevens indien annulering plaatsvindt omdat sprake is van overmacht aan de zijde van de cursist. Opzegging kan enkel schriftelijk plaatsvinden.

 

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

Artikel 5. Betalingen

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het aanmeldingsproces. Aan de aanmelding van een client kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

Artikel 6.1 Behandelingsovereenkomst algemeen

Bij behadelingen die worden uitgevoerd bij Qurobulo wordt met client/klant een behandelingsovereenkomst afgesloten. Alle punten die gemaakt zijn onder Artikel 6.2 Behandelingsovereenkomst zijn onderdeel van onze algemene voorwaarden. Indien client/klant niet akkoord gaat met de in deze behandelingsovereenkomst gemaakte afspraken en bepalingen wordt de overeenkomt geannuleerd zoals omschreven in artikel 3.

Artikel 6.2 Behandelingsovereenkomst.

 • Aan elke behandeling gaat een intakegesprek vooraf. Cliënt is aan de hand van het intakegesprek of d.m.v. een informatie flyer voorgelicht over de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode.

 • De behandelaar verplicht zich om informatie te verstrekken aan cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.

 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de behandelaar. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling, zoals duidelijk aangegeven op de website van Qurobulo, voor een behandeling bestaande uit het intakegesprek met aansluitend de behandeling. Het bedrag zal voordat de behandeling plaatsvindt ter plekke d.m.v. PIN voldaan worden.

 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 48 uur van tevoren zijn afgezegd, worden conform de algemene voorwaarden in rekening gebracht.

 • De behandelaar verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.

 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.

 • De behandelaar mag zonder instemming van de cliént geen behandeling verrichten. Met het invullen en ondertekenen van de behandelingsovereenkomst stemt cliënt ermee in dat een behandeling kan plaatsvinden.

 • Wanneer de cliént nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, kan een behandeling alleen plaatsvinden na invulling en ondertekening van deze behandelingsovereenkomst door beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.

 • Cliënt kan geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit de behandeling en is op de hoogte van mogelijkheden en beperkingen van de behandeling. Behandelaar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten of, hoe ondenkbaar dan ook, voor negatieve gevolgen voortvloeiende uit deze werkwijze.

 • Voor eventuele klachten is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de behandelaar. Indien partijen niet tot een passende oplossing komen, kan client zijn klacht uiten bij het Klachtenportaal zorg waarbij Qurobulo in het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is aangesloten.

 • De behandeling is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of medisch specialist op de hoogte is van de klachten en het voornemen om directe hypnose complementair toe te passen.

 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van de behandeling niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt.

 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of medisch specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de client contact op te nemen met een huisarts en/of medisch specialist.

 • De cliënt is altijd zelfverantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

 • Bij het invullen van de benodigde gegevens in deze behandelingsovereenkomst is onze privacyverklaring van toepassing.

Artikel 7. Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Qurobulo te mogen claimen of te veronderstellen.

Qurobulo streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de site van Qurobulo onvolledig en/ of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Qurobulo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 8. Wijzigingen  

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van devoorwaarden van www.qurobulo.nl op deze pagina.

bottom of page