top of page

Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (qurobulo.nl) bezoekt, een bestelling plaatst, een afspraak maakt, de behandelingsovereenkomst invult of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens:

Qurobulo
Poorters-Janlaan 4
7242 AH  Lochem
Telefoonnummer: 0573-462568
KvK-nummer: 54165555
www.qurobulo.nl
info@qurobulo.nl

Korte privacyverklaring

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, de uitvoering van de overeenkomst, om nieuwsbrieven te versturen en voor klantenonderzoek als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor je account op onze website en om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@qurobulo.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@qurobulo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0573-462568.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Privacyverklaring

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor identificatiedoeleinden
- Voor het aanspreken met de juiste titel
- Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
- Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
- Om elektronische bevestigen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
- Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling

- Om onze administratie te kunnen voeren
- Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
- Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze administratie
- Om de bestelling te kunnen verwerken
- Om op de website content te kunnen tonen die daar op wordt geplaatst
- Om reviews via andere kanalen te tonen
- Het per e-mail op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor  klantonderzoeken
- Om de browser en/of het apparaat te herkennen

- Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website

- Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

- Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruiksvriendelijk en interessanter te maken.

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):
Jouw toestemming.
De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":
- Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
- De behandeling met directe hypnose en/of kristal ondersteuning te kunnen afstemmen op het individu.

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

- ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven, die de gegevens opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland.


- Bank en financiële verwerker. Via onze website kan je producten en/of diensten bestellen en boeken. Wanneer er een "match" is en je een bestelling of boeking doet moeten wij jouw gegevens doorgeven aan de betreffende financiële verwerker zodat deze de bestelling of boeking kan afronden. Wij geven niet meer gegevens door dan nodig is voor het afronden van de bestelling of boeking. Onze bank en financiële verwerker zijn gevestigd in Nederland.

- Accountant. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant. Onze accountant is gevestigd in Nederland


- Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.


- Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

 

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij jouw gegevens van andere partijen?

Ja, wij ontvangen gegevens van Google, gevestigd in ierland.

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?

Wij ontvangen gegevens over het surfgedrag op onze website. Het betreft hier volledig anonieme gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Klantgegevens (NAW gegevens, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummers, reden van de afspraak)

Tot 5 jaar na de laatste afspraak. Indien de wet een andere bewaarplicht voorschrijft, wordt deze gehandhaafd.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 

 

Correspondentie

Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Cookies ID ´s

Kijk in ons cookiebeleid

Informatie die je op de website invoert om op de website te tonen.

Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.

Informatie die verband houdt met een juridische procedure.

Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
- om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
- om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
- om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
- om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
- in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen;
- in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten "beperken";
- in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
- om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
- als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
- een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als je vragen of klachten hebt?" Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. Voor inzage in gegevens, kan je rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: "Wat als ik vragen of klachten heb"?). In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

 

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Qurobulo
Poorters-Janlaan 4
7242 AH  Lochem
Telefoonnummer: 0573-462568
info@qurobulo.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van november 2022. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.

bottom of page